Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1022
CTTĐT - Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, công tác tuyên truyền là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên những kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian qua.

Người dân thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Nhận thức rõ vai trò của công tác tuyên truyền trong xây dưng nông thôn mới, BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đã chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí, các ngành chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai “Tự lực - Tự cường - Hợp tác - Quyết tâm - Sáng tạo” để trong thời gian tới đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Đồng thời lồng gắn với các sự kiện chính trị, phong trào thi đua năm 2021 của đất nước và của tỉnh. Đẩy mạnh việc tuyên truyền những nội dung tiêu chí của các địa phương đã đăng ký hoàn thành để chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh. Tăng cường thông tin về hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân. Khơi dậy quyết tâm, tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công cuộc xây dựng NTM. Định hướng công tác tuyên truyền hằng tháng về xây dựng NTM tại hội nghị giao ban báo chí, trên Bản tin Thông báo nội bộ và thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử. Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên chú trọng tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh hằng tháng và thông qua đội ngũ cán bộ tuyên vận cơ sở.

Công tác tuyên truyền đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm, thực hiện; nội dung tuyên truyền, vận động trong thời gian qua tập trung vào mục tiêu kế hoạch của Chương trình, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021- 2025; các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, cách làm hay trong thực hiện nông thôn mới.... Trong năm đã tổ chức 8 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, 06 hội nghị giao ban báo chí, duy trì tốt hội nghị tuyên vận hàng tháng tại cơ sở (1.400 hội nghị tuyên vận); tổ chức 1.250 buổi tuyên truyền lưu động; thực hiện 260 chương trình “Lào Cai xây dựng nông thôn mới” trên các phương tiện thông tin đại chúng với hơn 1.950 tin, bài. Đăng tải 400 tin, bài, ảnh và phóng sự truyền hình tuyên truyền nông thôn mới trên 4 ấn phẩm báo thường kỳ, cuối tuần và báo dành cho đồng bào các dân tộc... Ngoài ra các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt hình thức tuyên truyền qua hình thức trực quan như: duy trì và làm mới 5.488 điểm pa nô, áp phích; 8.764 băng zôn, khẩu hiệu… .

Qua công tác tuyên truyền, vận động, đã huy động được các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế xã hội, nhân dân trên địa bàn tỉnh tổng số quy ra tiền là khoảng 97.436,46 triệu đồng, trong đó tiền mặt 13.796,06 triệu đồng; 159.567 ngày công lao động, hiến 286.333 m2 đất và nhiều hiện vật khác... để làm đường giao thông và các công trình khác,…

Toàn tỉnh đã có 435,95 km đường hoa nông thôn

Cùng với đó, phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới với 3 nội dung, bao gồm: Xây dựng đường hoa nông thôn mới; xây dựng mô hình nhà sạch – vườn đẹp; thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn, nhà cửa, đường làng, ngõ xóm “Xanh - Sạch - Đẹp”. Các phong trào thi đua đã phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Thông qua các phong trào thi đua, nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan khu vực nông thôn đã được nâng lên đáng kể. Người dân có ý thức hơn trong việc chỉnh trang, vệ sinh nhà cửa, thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm; trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, lắp đặt các tuyến đường điện sáng từ đó cơ bản làm thay đổi tích cực diện mạo khu vực nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 435,95 km đường hoa nông thôn, 479,6 km đường điện chiếu sáng và thực hiện thêm trên 100 mô hình nhà sạch, vườn đẹp.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện Chương trình nông thôn mới cũng gặp một số khó khăn, hạn chế như: Nội dung tuyên truyền ở một số nơi còn dừng lại ở việc phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, mang tính một chiều, chưa đáp ứng được các nhu cầu của Nhân dân cũng như yêu cầu, mục đích của tuyên truyền; thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận, nhất là trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (người dân tại các vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận); việc phát hiện, biểu dương gương điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới chưa được thường xuyên, số lượng chưa nhiều. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã hạn chế việc tổ chức thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng và tuyên truyền qua hình thức văn hóa, văn nghệ…

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, BCĐ tỉnh đưa ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong đó, tập trung vào đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên loa truyền thanh xã, thôn bản. Nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo các cấp; tăng cường công tác tham mưu, giúp việc của văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp. Phân cấp rõ các nội dung thực hiện nhiệm vụ nông thôn mới.

BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM cũng chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu rõ lợi ích thiết thực, lâu dài của Chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó người dân tự giác tham gia thực hiện. Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới./.

Linh Vũ

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 234
 • Hôm nay: 16,359
 • Trong tuần: 136,247
 • Tất cả: 67,027,936
Đăng nhập