Lào Cai phấn đấu hết năm 2025 có 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Lượt xem: 947
CTTĐT - Đây là một trong những mục tiêu quan trọng đề ra tại Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Kế hoạch, đến hết năm 2025 Lào Cai duy trì đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới/đạt chuẩn nông thôn mới đối với thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng và có thêm huyện Bảo Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Phấn đấu huyện Văn Bàn đến năm 2025 có 100% số xã đạt 19/19 tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030. Trong đó phấn đấu huyện Bảo Thắng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

Đối với cấp xã, đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 94/127 xã duy trì và đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 74%, tăng 37 xã so với giai đoạn 2016 - 2020. Trong các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có 40% số xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” và 10% số xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”. Bình quân tiêu chí xã nông thôn mới đạt 18,16 tiêu chí/xã; không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Đồng thời 100% số xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành 4 tiêu chí: Quy hoạch; Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai; Cơ sở vật chất văn hoá; Lao động. Về xây dựng thôn nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn biên giới, vùng núi, có ít nhất 60% số thôn của 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tiếp tục duy trì 26 thôn đã được công nhận đạt chuẩn. Ở cấp thôn, mục tiêu hết năm 2025 có 70% tổng số thôn trên địa bàn tỉnh được UBND cấp huyện công nhận hoàn thành “Thôn nông thôn mới”, trong đó có 30% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành “Thôn kiểu mẫu”.

Lào Cai phấn đấu đến hết năm 2025, bình quân tiêu chí xã nông thôn mới đạt 18,16 tiêu chí/xã.

Để đạt được các mục tiêu trên, trong giai đoạn 2021 - 2025 Lào Cai tập trung vào thực hiện 03 nội dung, nhiệm vụ chính. Đầu tiên là tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng, kết quả xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản, xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện xây dựng kế hoạch chi tiết, tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

Nhiệm vụ thứ hai là triển khai hiệu quả các nội dung trọng tâm và phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh. Theo đó, triển khai nghiêm túc 04 nội dung trọng tâm: Phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn đồng bộ, hiện đại; phát triển du lịch sinh thái góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hoàn thiện quy định của tỉnh về Phong trào “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” gắn với thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề UBND tỉnh phát động trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Phong trào thi đua “Phát triển sản xuất nông nghiệp xanh - sạch - an toàn - bền vững”; Phong trào thi đua “Phát triển đường giao thông nông thôn rộng, thoáng, an toàn”; Phong trào thi đua “Nhà sạch - đường xanh - ngõ sáng”.

Quan trọng nhất là triển khai các nhiệm vụ cụ thể thực hiện 11 nội dung thành phần của Chương trình gồm: (1) Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch. (2) Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - văn hoá - xã hội cơ bản đồng bộ, hiện đại. (3) Thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn...  góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững. (4) Giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc ít người. (5) Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn. (6) Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng dẫn bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn. (7) Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. (8) Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đăng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. (9) Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới. (10) Giữ vững quốc phòng và an ninh, trật tự xã hội nông thôn. (11) Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới, truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

Nhu cầu vốn thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 là gần 8.015.341 triệu đồng. Trong đó: Vốn Ngân sách Trung ương trực tiếp đầu tư 433.000 triệu đồng; Vốn ngân sách địa phương 1.634.604 triệu đồng; Vốn lồng ghép 5.408.300 triệu đồng; Vốn doanh nghiệp hỗ trợ 134.273 triệu đồng; Cộng đồng dân cư tham gia đóng góp: 405.163 triệu đồng.

Trong năm 2021, Trung ương chưa ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 nhưng tỉnh Lào Cai đã chủ động ban hành Chỉ thị, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, năm 2021, 2022 và thành lập Ban Chỉ đạo chung của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hiệu quả, thực chất, không chạy theo thành tích; tập trung vào nâng cao vai trò chủ thể của người dân và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân khu vực nông thôn. Đến nay, UBND tỉnh Lào Cai đã công nhận 62/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 48,81% số xã; có 03 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn NTM nâng cao”; bình quân tiêu chí đạt 15,73 tiêu chí/xã; UBND cấp huyện đã công nhận 181 thôn kiểu mẫu, 169 thôn nông thôn mới. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận “Thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019” và “Huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn năm 2020”.

Xem văn bản tại đây:

Tải về

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 269
 • Hôm nay: 45,962
 • Trong tuần: 250,912
 • Tất cả: 66,783,204
Đăng nhập