Tình hình triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nông, lâm nghiệp nhà nước tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 9708
Hiện nay, tỉnh Lào Cai còn 04 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp nhà nước giữ 100% vốn điều lệ đó là các Công ty TNHHMTV: chè Thanh Bình, chè Phong Hải, lâm nghiệp Bảo Yên, lâm nghiệp Văn Bàn. UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới 04 doanh nghiệp.

1. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới DNNN theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ

Hiện nay tỉnh Lào Cai còn 04 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp nhà nước giữ 100% vốn điều lệ đó là các Công ty TNHHMTV: chè Thanh Bình, chè Phong Hải, lâm nghiệp Bảo Yên, lâm nghiệp Văn Bàn. Triển khai thực hiện Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai đã xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 1944/TTg-ĐMDN ngày 30/10/2015 với phương án sắp xếp như sau:

(1) Đối với 02 Công ty TNHHMTV chè Thanh Bình, chè Phong Hải: Chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty CP nhà nước không nắm giữ cổ phần.

(2) Đối với 02 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Yên, Văn Bàn: Tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển công ty lâm nghiệp Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Căn cứ phương án sắp xếp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,  UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch sắp xếp đổi mới và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp . Đồng thời Ban Chỉ đạo sắp xếp đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp đã ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên, Quyết định thành lập tổ giúp việc và Kế hoạch tổ chức thực hiện, giao nhiệm vụ cho tổ giúp việc   để triển khai thực hiện.

2. Kết quả, tiến độ triển khai thực hiện phương án tổng thể

2.1. Đối với các công ty nông nghiệp

UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV chè Thanh Bình và Công ty TNHH MTV chè Phong Hải, kết quả như sau:

(1) Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc Cổ phần hóa doanh nghiệp tại các công ty TNHH MTV chè Thanh Bình, chè Phong Hải.

(2) Phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn cổ phần hóa và xác định giá trị doanh nghiệp.

(3) Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chủ trương, kế hoạch cổ phần hóa

(4) Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý về tài sản, nguồn vốn, công nợ; các báo cáo tài chính, quyết toán thuế ... các năm để phục vụ công tác Cổ phần hóa doanh nghiệp.

(5) Phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để cổ phần hóa

(6) Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt 

(7) Chỉ đạo Sở Tài chính thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp.

- Kế hoạch tiếp theo: Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch, hoàn tất phương án cổ phần hóa, tổ chức bán cổ phần và hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp.

2.2. Đối với các công ty lâm nghiệp

Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Văn Bàn xây dựng Đề án; các Sở, ngành chuyên môn tiến hành thẩm định và đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án của 02 doanh nghiệp, cụ thể: 

a) Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Văn Bàn

UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Văn Bàn giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 01/6/2016. Đồng thời chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung sắp xếp đổi mới và đạt được kết quả cụ thể như sau:

Năm 2016 công ty đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Tiếp tục thực hiện Dự án giao khoán quản lý bảo vệ rừng với diện tích là 12.515,3 ha, (đạt 100% so Kế hoạch); trồng rừng mới 362 ha, (đạt 103 % so Kế hoạch); Làm đường băng cản lửa xanh: 39,61 ha (đạt: 100% Kế hoạch); Sản xuất 762.300 cây giống lâm nghiệp. Hiện công ty đang đẩy mạnh sản xuất nguyên liệu giấy tại Xí nghiệp giấy Bảo Hà, Sơn Thủy với sản lượng đạt 3.600 tấn, sản xuất giấy Trúc Bách 1.200 tấn. Doanh thu đạt 16.544 triệu đồng, lợi nhuận 274 triệu đồng, nộp ngân sách 392 triệu đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện Đề án sắp xếp đổi mới, công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng Văn phòng đại diện và khai trương Trung tâm đồ gỗ nội thất tại phường Phố Mới để sản xuất, giới thiệu sản phẩm chế biến từ nguyên liệu gỗ nhập khẩu cung ứng cho nhu cầu thị trường. Ước tính giá trị nhập kho trong năm 2016 là 2.223 triệu đồng, tiêu thụ 1.929 triệu đồng.

b) Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Yên

UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Yên giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 01/6/2016. Chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung sắp xếp đổi mới và đạt được kết quả cụ thể như sau:

Năm 2016 thực hiện bảo vệ rừng 9,484 ha; Chăm sóc rừng 463,3 ha; Trồng rừng mới 1600 ha đạt 100% so với kế hoạch. Khai thác gỗ rừng trồng 11.760 m3, sản xuất giấy đế đạt 500 tấn, sản xuất viên nén mùn cưa 150 tấn, sản xuất gỗ xẻ 550 m3 đạt 110 % kế hoạch. Doanh thu năm 2016 dự kiến đạt 14.800 triệu đồng, lợi nhuận 450 triệu đồng, nộp ngân sách 350 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng (đạt 98% so với mục tiêu đề án). Hiện công ty tiếp tục thực hiện dự án đầu tư trồng rừng nguyên liệu thâm canh với quy mô trồng mới 1.600 ha/năm trên đất công ty quản lý và đất trống nhân dân quản lý. Hoàn thiện và được cấp chứng chỉ FSC đối với diện tích rừng trồng nâng cao giá trị của sản phẩm từ rừng trồng 10-15%.

3. Các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

a) Đối với các công ty nông nghiệp:

Công ty TNHH MTV chè Thanh Bình hiện nay đã hoàn thành hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp gửi Sở thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo hoàn thành quá trình cổ phần hóa theo kế hoạch. Bên cạnh đó quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV chè Phong Hải còn gặp các khó khăn sau:

Việc kiểm kê, phân loại công nợ, sử lý các tồn tại về tài chính để xác định giá trị doanh nghiệp còn gặp khó khăn do các khoản nợ phát sinh từ lâu, hồ sơ công nợ không đầy đủ, đối tượng nợ ngoài Lào Cai còn ở các tỉnh khác... Do đó ảnh hưởng tới tiến độ xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện các bước tiếp theo.

Vốn tự có của công ty còn ít, quá trình kinh doanh phải vay ngân hàng là chính, đây là một khó khăn rất lớn để kêu gọi nhà đầu tư chiến lược.

Người lao động trong doanh nghiệp nông nghiệp còn nghèo, thu nhập thấp do đó khi cổ phần người lao động phải đóng một khoản tiền khá lớn cho nên nhiều lao động không có khả năng tham gia mua cổ phần.

b) Đối với các công ty lâm nghiệp: Quá trình thực hiện các mục tiêu Đề án sắp xếp đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp còn gặp khó khăn sau:

Chu kỳ sản xuất kinh doanh của các công ty lâm nghiệp kéo dài, mặt khác năm 2016 điều kiện thời tiết diễn biến rất phức tạp (Nắng nóng, gió lào, sương muối, băng tuyết ...) đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác gieo ươm cây giống và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Nguồn vốn của các công ty còn hạn hẹp, không được tín chấp bằng dự án trồng rừng để vay vốn; không đủ đối ứng vay vốn ngân hàng để thực hiện các dự án lớn. Mặt khác nguồn kinh phí bảo vệ rừng được NSNN cấp hỗ trợ hàng năm thời gian cấp thường chậm, buộc Công ty phải sử dụng nguồn vốn lưu động để thực hiện trước dẫn đến thiếu chủ động trong hoạt động sản xuất khác.

Đội ngũ cán bộ còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ; lao động có tay nghề ít, chủ yếu là lao động phổ thông tay nghề thấp, dẫn đến năng suất lao động thấp, chưa đạt yêu cầu cao của thị trường tiêu thụ hiện nay.

Do ý thức của nhân dân còn hạn chế nên tình trạng người dân địa phương có tác động xấu đến hiện trạng rừng và đất rừng vẫn còn xảy ra ở một số nơi làm ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng, vườn rừng tại địa phương.


Nguồn: Báo cáo 343/BC-UBND

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 389
 • Hôm nay: 5,833
 • Trong tuần: 155,461
 • Tất cả: 66,687,753
Đăng nhập