Kết quả nghiệm thu đề tài, dự án khoa học 6 tháng cuối năm 2012
Lượt xem: 10206
Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tỉnh đã tổ chức nghiệm thu kết quả gồm 8 đề tài, dự án khoa học 6 tháng cuối năm 2012. Cụ thể như sau:

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU TRONG NĂM 2012

Stt

Tên đề tài/

dự án

Mã số

Cấp quản lý

Đơn vị

chủ trì

Chủ nhiệm

Nội dung ĐT/DA

Tổng kinh phí TH
(Triệu đồng)

Thời gian thực hiện

Kết quả nghiệm thu, ứng dụng, hiệu quả kinh tế

Kết quả xếp loại

1

Khảo nghiệm một số giống lúa Japonica chất lượng cao có khả năng chịu rét tốt tại huyện Sa Pa, tỉnh  Lào Cai.

07/2010/SKHCN

UBND tỉnh Lào Cai.

Trung tâm giống NLN

Ma Quang Trung; Đỗ Thị Bắc

   - Thử nghiệm 4 giống lúa Japonica (DS-1, JO-1, Koshihikori, hitaminorin mochi) và đối chúng (Sén cù, Hương thơm);
    - Chọn lọc được 1-2 giống chất lượng cao, xây dựng mô hình trình diễn;
    - Hoàn thiện quy trình và tài liệu hóa quy trình.

181

5/2010 - 02/2012

Chọn được 2 giống ĐS1, JO1 có năng suất, chất lượng xây dựng mô hình tại Tả Van và Bản Hồ huyện Sa Pa.  Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất các giống lúa đã chọn.

       Bổ sung 2 giống lúa mới có khả năng chịu rét cho năng xuất và chất lượng tốt vào cơ cấu giống lúa của tỉnh.

Khá

 

2

 

Đề tài: Duy trì vườn cây giống đầu dòng và xây dựng vườn mô hình cây lê Tai nung, đào Maycrest/GF 305-1 tại huyện Bắc Hà và Sa Pa

 

565/HĐ-SKHCN

 

UBND tỉnh Lào Cai

 

Trung tâm Giống Nông Lâm nghiệp tỉnh Lào Cai

 

Trần Thị Hằng

 

Duy trì vườn cây đầu dòng.
 Xây dựng mô hình.
 Đánh giá theo dõi đặc tính từng giống.
 Thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, tỉa đốn tạo tán, phòng trừ sâu bệnh để tạo ra sản phẩm có giá trị cao
Tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật.
Hoàn thiện hồ sơ công nhận giống.
 Tài liệu hóa quy trình, in tờ rơi để phổ biến kỹ thuật.

 

1080

 

2008 - 2011

    

     Xây dựng mô hình 6 ha tại Bắc Hà và Sa Pa, trong đó: 4 ha duy trì cây đầu dòng, (mỗi loại 2 ha); 2 ha vườn mô hình (mỗi giống 1ha); giống lê VH6 đã được công nhận giống cho sản xuất thử; Đã nhân rộng ứng dụng trồng 50 ha ở Tả Phời hiện nay cây phát triển bước đầu đánh giá  là phù hợp với điều kiện sinh thái ở đây;  Đào tạo được một số kỹ thuật viên và chuyên gia trong lĩnh vực này cho tỉnh.

 

Xuất sắc

3

Đề tài: Nghiên cứu những vấn đề tồn tại và giải pháp thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tín ngưỡng.

485/HĐ-SKHCN

UBND tỉnh Lào Cai

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phạm Kỳ

- Xây dựng 10 chuyên đề nghiên cứu. Để đánh giá, làm rõ những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến việc hình thành đặc trưng văn hóa các dân tộc Lào Cai cũng như tác động, chi phối đến việc cải tạo phong tục tập quán lạc hậu trong việc cưới, tang, lễ hội, tín ngưỡng, đề tài tiến hành nghiên cứu sơ bộ, khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội và các dân tộc trên địa bàn Lào Cai
.

300

2009-2011

      Đánh giá được những yếu tố tác động, ảnh hưởng đặc trưng văn hóa các dân tộc cũng như tác động, chi phối đến việc cải tạo phong tục tập quán lạc hậu trong việc cưới, tang, lễ hội, tín ngưỡng; Xây dựng 10 chuyên đề khoa học; Góp phần cải tạo các tập quán lạc hậu và đề xuất giải pháp xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tín ngưỡng.

 

Khá

4

Đề tài: Nghiên cứu, thử nghiệm một số giống ngô ngắn ngày chịu hạn tại tỉnh Lào Cai.

11/2010/KHCN

UBND tỉnh Lào Cai

Viện KHKT NLN miền núi phía bắc

Nguyễn Quang Tin

  Đánh giá điều tra hiện trạng canh tác ngô tại Lào Cai, những thuận lợi khó khăn và biện pháp khắc phục.
  Nghiên cứu thử nghiệm giống ngô ngắn ngày, chịu hạn (LCH9, LVN14, LVN 184, LCN99, LCN61).
  Xây dựng mô hình thử nghiệm giống ngô ngắn ngày, chịu hạn.
  Tập huấn chuyển giao kỹ thuật.

351

4/2010 – 11/2011

Chọn được 2 giống là LVN 61 và LCH9 tại 2 huyện Mường Khương và Bảo Thắng. Xây dựng mô hình thử nghiệm quy mô 8 ha tại huyện: Mường Khương và Bảo Thắng. Năng suất đạt 75,4 tạ/ha đối với giống LVN61, 70,6 tạ/ha đối với giống LCH9.  Tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ cho 100 lượt người về kỹ thuật canh tác ngô hiệu quả, bền vững với bộ giống ngô ngắn ngày chịu hạn.

Bổ sung các giống ngô mới vào cơ cấu giống ngô trên địa bàn tỉnh. Giúp người dân tiếp cận với kỹ thuật canh tác ngô hiệu quả bền vững với bộ giống mới ngắn ngày chịu hạn.

 

Khá

5

Dự án: Trồng khảo nghiệm giống lúa kỹ thuật nghi Hương 2308 tại thành phố Lào Cai.

03/2011/KHCN

UBND tỉnh Lào Cai


Trung tâm ƯDTBKH&CN

Bùi Trung Tá

   Tiến hành thí nghiệm về thời vụ cho giống lúa Nghi hương 2308 trong 2 vụ năm 2011 để đánh giá khả năng thích nghi, khả năng chống chịu; năng suất nhằm chọn ra thời vụ thích hợp cho hiệu quả cao.
   Nghiên cứu khảo nghiệm ứng dụng quy trình kỹ thuật của giống lúa Nghi Hương 2308 để đánh giá khả năng sinh trưởng, khả năng phát triển và cho năng suất lúa so với giống đối chứng đang trồng phổ biến ở địa phương. Hai giống đối chứng là giống Nhị ưu 838 và giống LC 25.
   Hoàn thiện quy trình kỹ thuật và tài liệu hoá quy trình.

205

2011-2012

Khảo nghiệm qua 2 vụ (vụ xuân, vụ mùa) quy mô 6ha giống lúa Nghi Hương, diện tích các giống đối chứng gồm Nhị ưu 838=0,3ha; LC25= 0,2ha. Xây dựng mô hình thí nghiệm thời vụ 2000m2 cho cả 3 giống Năng suất thu được 65 tạ/ha đem lại thu nhập trên 30 triệu đồng/vụ. So sánh với hai giống đối chứng là Nhị ưu 838 và LC25 về năng suất các giống tương đương nhau tuy nhiên chất lượng  giống Nghi hương 2308 cao hơn (hạt gạo thon, dài, mẫu mã đẹp, cho cơm dẻo, thơm, ngon); góp phần bổ sung giống lúa Nghi hương 2308 vào cơ cấu giống lúa của tỉnh.

 

Khá

6

Đề tài: Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng thực vật bậc cao có mạch tại khu vực bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

08/2010/KHCN

UBND tỉnh Lào Cai

Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật

Trần Minh Hợi

   Đánh giá đa dạng thực vật bậc cao có mạch tại khu BTTN Hoàng Liên
   Đánh giá đa dạng nguồn tài nguyên thực vật bậc cao có mạch và các loài có giá trị Khoa học tại khu BTTN Hoàng Liên.
   Đánh giá tình hình và đề xuất biện pháp bảo tồn đa dạng thực vật, nguồn nguyên thực vật và bản sắc thực vật bản địa dân tộc ở địa phương của Khu BTTN và sử dụng hợp lý.

560

5/2010 - 4/2012

     Xác định bộ tiêu bản thực vật gồm 6700 mẫu đã xác định tên khoa học, họ, chi  loài và sắp xếp và bảo quản đúng quy định. Xây dựng 03 chuyên đề khoa học của đề tài. Đánh gia được đầy đủ, chi tiết 1440 loài về đa dạng thực vật, đa dạng nguồn tài nguyên thực vật bậc cao và đề xuất biện pháp bảo tồn

       Bổ sung nguồn tư liệu tương đối đầy đủ về đa dạng thực vật bậc cao có mạch tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn cho đa dạng thực vật cả nước. Là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược trong các chương trình, quy hoạch, quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn.

Khá

7

Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

18/2010/HKCN

UBND tỉnh Lào Cai

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai

Đinh Thị Kim Thu

   - Nghiên cứu đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động HĐND cấp xã.
   - Xây dựng những giải pháp về đổi mới về tổ chức hoạt động của HĐND cấp xã.

210

6/2010   6/2011

Đánh giá thực trạng hoạt động HĐND cấp xã tại các huyện trong tỉnh.  Xây dựng 06 chuyên đề nghiên cứu. Thiết kế xây dựng phần mềm quản lý hệ thống báo cáo biểu mẫu thống kê hoạt động HĐND; Góp phần ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động HĐND. Đề xuất được giải pháp đổi mới về tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã.

Khá

8

Đề tài: Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng của người Dao đỏ tại thôn Nậm Cang I, xã Nậm Cang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

07/2011/KHCN

UBND tỉnh Lào Cai

 Sở Văn hóa thể thao và du lịch

Trần Hữu Sơn

  Thu thập tài liệu thứ cấp về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch bền vững….
   Đánh giá các tác động của nó đến người dân bản địa.
   Khảo sát đánh giá tiềm năng về tài nguyên du lịch tự nhiên, du lịch nhân văn ở thôn Nậm Cang I.
   Xây dựng mô hình và các giải pháp, luận cứ khoa học về xây dựng thôi Nậm Cang I trở thành điểm du lịch cộng đồng.

418

2009-2011

     Đánh giá tiềm năng về tài nguyên du lịch tự nhiên, du lịch nhân văn ở thôn Nậm Cang I.  Xây dựng các mô hình lớp học tiếng Anh, mô hình nương thảo quả, mô hình trạm khắc bạc. Xây dựng 02 đội văn nghệ tại thôn nhằm duy trì phát triển văn hoá phi vật thể của dân tộc tại đây.  Xây dựng 22 chuyên đề khoa học. Kết quả nghiên cứu  là cơ sở khoa học để xây dựng làng du lịch sinh thái tại huyện có tiềm năng phát triển du lịch và tăng mức thu nhập cho người dân vùng cao.

Khá

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 273
 • Hôm nay: 46,634
 • Trong tuần: 251,584
 • Tất cả: 66,783,876
Đăng nhập