Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
Lượt xem: 1806
CTTĐT - Triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý.

Cụ thể:

1. Trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin:

- Phạm vi áp dụng: Các vùng, khu vực có cấp độ dịch tương ứng với cấp độ 4 (màu đỏ) được phân loại theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19”. Việc xác định cấp độ dịch được thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có địa điểm hoạt động tại các vùng, khu vực có cấp độ dịch tương ứng với cấp độ 4.

- Thời gian áp dụng: Việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin chỉ được áp dụng trong thời gian vùng, khu vực được phân loại thuộc cấp độ dịch tương ứng với cấp độ 4 theo quyết định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến:

+ Tiếp nhận, xử lý hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan quản lý chuyên môn tại địa phương (theo thẩm quyền) tổ chức tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định pháp luật.

+ Triển khai họp đánh giá trực tuyến (thay cho trực tiếp) trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

+ Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

+ Việc hậu kiểm.

2. Việc quan trắc, giám sát chất thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc vùng, khu vực phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc vùng, khu vực có cấp độ dịch tương ứng với cấp độ 4:

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu công nghiệp thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường định kỳ theo quy định tại khoản 1 Điều 54a Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (được bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 3 của Nghị định 3 số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường) được miễn quan trắc môi trường trong kỳ quan trắc nếu thời điểm quan trắc trong kế hoạch thực hiện quan trắc môi trường định kỳ (đã gửi Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 54a Nghị định số 38/2015/NĐ-CP) trùng với thời gian phải thực hiện giãn cách xã hội hoặc trong thời gian có cấp độ dịch tương ứng với cấp độ 4.

- Dự án thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định tại Điều 16b Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (được bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Nghị định số 40/2019/NĐCP) được miễn lấy mẫu chất thải để đo đạc, phân tích trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình xử lý nếu thời điểm lấy mẫu trong Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án (đã gửi cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực hiện dự án theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 16b Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) trùng với thời gian phải thực hiện giãn cách xã hội hoặc trong thời gian có cấp độ dịch tương ứng với cấp độ 4; chỉ phải thực hiện quan trắc chất thải trong thời gian còn lại trong giai đoạn điều chỉnh và phải bảo đảm số lượng mẫu của thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý chất thải theo quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư số 25/2019/TTBTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cam kết và nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và quy định pháp luật./.

Xem nội dung văn bản tại đây:

Tải về

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 286
 • Hôm nay: 37,295
 • Trong tuần: 345,994
 • Tất cả: 66,878,286
Đăng nhập