Lào Cai: Trên 127.000 ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

emoticon
Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Dự thảo Bộ luật Hình sự lần này có 3 phần, 26 chương, 443 điều, trong đó có 359 điều sửa đổi, 54 điều mới. Việc lấy ý kiến Dự thảo Bộ luật Hình sự tập trung vào 8 nội dung theo gợi ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đó là: Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; Phạm vi trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên tội phạm; Việc bãi bỏ hình phạt tử hình ở một số tội, quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp, quy định không giảm án với người bị kết tội tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân; Chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn (Điều 35, 36 dự thảo); Hình phạt trục xuất; Thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế…

Hoạt động lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai được tổ chức dưới nhiều hình thức: Trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ dân phố, trường trung học chuyên nghiệp; Lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, họp thôn, bản, tổ dân phố; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Mở chuyên mục: Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Bộ luật Hình sự trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, trang thông tin điện tử Sở Tư pháp;  Công khai địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp của Nhân dân tham gia ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự của Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh... Do có sự chỉ đạo, triển khai đồng bộ có hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở nên việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự đạt được kết quả theo kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo tổng hợp của thường tực HĐND tỉnh, toàn tỉnh có 127.365 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo. Ngoài những ý kiến tham gia chung về: sự phù hợp của dự thảo Bộ luật hình sự với các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng; sự phù hợp của dự thảo Bộ luật hình sự với Hiến pháp; Việc giải quyết những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Bộ luật hình sự; Về tính dự báo và ổn định lâu dài của dự thảo Bộ luật hình sự; Những sửa đổi, bổ sung thuộc phần chung; Những sửa đổi, bổ sung thuộc phần các tội phạm cụ thể; Những sửa đổi, bổ sung về bố cục và kết cấu, vị trí của các chương, điều, khoản của dự thảo Bộ luật hình sự; ... còn có nhiều ý kiến tham gia góp ý về những vấn đề trọng tâm cụ thể: Về trách nhiệm hình sự của pháp nhân có 127.114 ý kiến tham gia, trong đó có 105.957 ý kiến cho rằng, cho đến thời điểm này, việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Bộ luật hình sự là cần thiết; có 21.157 ý kiến cho rằng, không nên quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân tại thời điểm này vì: hiện nay chúng ta đã có các chế tài xử phạt vi phạm hành chính, hoặc cơ chế kiện đòi bồi thường thiệt hại trong tố tụng dân sự, kinh tế để xử lý các pháp nhân vi phạm; theo quan niệm truyền thống lập pháp hình sự của ta thì Bộ luật hình sự chỉ truy cứu TNHS đối với cá nhân có hành vi phạm tội; việc quy định TNHS của pháp nhân trong Bộ luật hình sự sẽ không phù hợp với quan niệm truyền thống về khoa học luật hình sự Việt Nam của ta là chỉ truy cứu TNHS đối với cá nhân; ngoài hình phạt tiền, việc áp dụng hình phạt tước giấy phép hoạt động đối với pháp nhân trong một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Về Loại tội mà pháp nhân phải chịu TNHS (32 tội danh) có 101.233 ý kiến tham gia, trong đó: có 77.952 ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Bộ luật; có 23.281 ý kiến đề nghị đây là vấn đề mới, nên trước mắt, chỉ nên tập trung xử lý hình sự các hành vi do pháp nhân thực hiện xảy ra tương đối phổ biến và thật sự gây bức xúc trong nhân dân.

Về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên có 127.365 ý kiến tham gia, trong đó có 71.358 ý kiến nhất trí với quy định tại Điều 12 của dự thảo Bộ luật hình sự cộng; có 56.007 ý kiến đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành (Điều 12): “Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng”, vì nếu quy định như dự thảo Bộ luật hình sự thì dễ dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Về các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội có 127.292 ý kiến tham gia, trong đó: có 94.783 ý kiến cho rằng, việc bổ sung quy định về biện pháp thay thế xử lý hình sự như trong dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) là cần thiết để tiếp tục thực hiện chủ trương nhân đạo hóa, tăng tính hướng thiện trong chính sách xử lý hình sự theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp; có 32.509 ý kiến đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành (tại khoản 2 Điều 69), đồng thời cụ thể hóa các điều kiện để được miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên, giúp các cơ quan tố tụng có cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng để áp dụng trên thực tế.

Về bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội phạm có 116.939 ý kiến tham gia, trong đó: có 82.284 ý kiến tán thành phương án bỏ hình phạt tử hình đối với 07 tội danh cũng như hành vi phạm tội vận chuyển, tàng trữ trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trong dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) và đề nghị nếu có quy định hình phạt chung thân không giảm án thì nên rà soát để bỏ thêm hình phạt tử hình đối với một số tội phạm nữa; có 34.655 ý kiến không đồng tình với việc bỏ hình phạt tử hình đối với các tội: phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người; tội phạm chiến tranh; cướp tài sản, vận chuyển trái phép chất ma túy. Việc duy trì hình phạt tử hình đối với các tội này là để bảo đảm sự răn đe, phòng ngừa chung.

Về quy định không thi hành án tử hình đối với người bị kết án tử hình về một số tội phạm, nhưng sau khi bị kết án đã khắc phục về cơ bản hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc lập công lớn (Điểm c khoản 3 Điều 39 dự thảo) có 113.806 ý kiến tham gia, trong đó: có 88.113 ý kiến tán thành với quy định này;  có 25.693 ý kiến không đồng tình với quy định này vì cho rằng, điều này ở khía cạnh nào đó sẽ dễ dẫn đến cách hiểu là dùng tiền để thoát án tử hình. Nhất là đối với tội tham ô tài sản (Điều 278 - BLHS hiện hành).

Về vấn đề giảm án đối với người bị kết án tử hình được ân giảm (khoản 3 Điều 63) có 92.811 ý kiến tham gia, trong đó: có 74.917 ý kiến tán thành với phương án 1 quy định tại khoản 3 Điều 63 của dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi); có 17.894 ý kiến đồng tình với phương án 2 của khoản 3 Điều 63 dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) và đề nghị bổ sung quy định đối với người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc người bị kết án tử hình thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 39 Bộ luật này thì thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 20 năm và phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt ít nhất là 25 năm.

Về quy định không áp dụng và không thi hành án tử hình đối với người bị kết án từ 75 tuổi trở lên có 78.167 ý kiến tham gia, trong đó: có 35.918 ý kiến đồng tình với quy định này vì cho rằng, đây là một hướng góp phần giảm hình phạt tử hình trên thực tế, đồng thời nó mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, là một đặc ân của Nhà nước đối với đối tượng người bị kết án đã đến tuổi thượng thọ, được hướng chế độ ưu đãi của Nhà nước; có 42.249 ý kiến đề nghị không nên bổ sung quy định này vì thực tế tuổi thọ trung bình nước ta đã được nâng cao hơn trước. Mặt khác, người 75 tuổi vẫn có thể là người chỉ huy các băng nhóm tội phạm.

Về chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn (Điều 35 và Điều 36 dự thảo) có 96.716 ý kiến tham gia, trong đó: có 71.369 ý kiến tán thành việc bổ sung cơ chế chuyển đối từ hình phạt tiền hoặc hình phạt cải tạo không giam giữ sang hình phạt tù có thời hạn; có 25.347 ý kiến không tán thành với quy định việc chuyển hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù vì cho rằng, không nên cùng một lúc áp dụng hai loại hình phạt khác nhau. Nếu người bị kết án không chấp hành hình phạt sẽ bị truy tố về tội không chấp hành án; việc chuyển đổi này sẽ làm xấu hơn tình trạng của bị cáo.

Về hình phạt trục xuất có 105.804 ý kiến tham gia, trong đó: có 61.908 ý kiến nên giữ như quy định hiện hành; có 43.896 ý kiến đề nghị chỉ nên áp dụng hình phạt này với tư cách là hình phạt bổ sung vì cho rằng, người phạm tội (dù là công dân Việt Nam hay người nước ngoài) khi bị đưa ra xét xử tại Tòa án Việt Nam theo pháp luật hình sự Việt Nam thì cần phải bình đẳng, trong đó bao hàm cả sự bình đẳng về việc áp dụng loại, mức hình phạt và nghĩa vụ chấp hành hình phạt. Sẽ bất công nếu công dân Việt Nam phạm một tội cụ thể trên lãnh thổ Việt Nam thì phải chịu cả hình phạt chính lẫn hình phạt bổ sung và các nghĩa vụ dân sự khác, trong khi đó, nếu đối tượng phạm tội là người nước ngoài (cũng phạm tội đó) lại có thể chỉ bị áp dụng hình phạt trục xuất (với ý nghĩa là hình phạt chính) mà không phải chịu thêm một nghĩa vụ nào khác. Trong khi đó, thực tiễn cho thấy, khi công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài thì thông thường phải chấp hành xong hình phạt và các nghĩa vụ thì mới bị trục xuất.

Về việc thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế có 104.683 ý kiến tham gia, trong đó: có 81.461 ý kiến đồng tình với đề xuất như trong dự thảo Bộ luật hình sự; có 23.222 ý kiến đề nghị cân nhắc chưa nên bỏ tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vì nếu chúng ta không lường hết được các trường hợp xảy ra, thì có thể dẫn đến tình trạng bỏ lọt tội phạm.

Về việc bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồngcó 127.214 ý kiến tham gia, trong đó: có 110.219 ý kiến nhất trí với việc bổ sung quy định này để giải quyết những bức xúc của người dân trong thời gia vừa qua đối với những trường hợp trộm cắp tài sản có giá trị không đến 2 triệu đồng nhưng gây ảnh hưởng lớn đến trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống mưu sinh hàng ngày của người dân; có 16.995 ý kiến đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành.

Về các tội danh dự kiến bãi bỏ có 103.219 ý kiến tham gia, trong đó: có 68.469 ý kiến đồng tình với việc bỏ các tội danh này; có 34.750 ý kiến đề nghị cân nhắc việc bỏ tội kinh doanh trái phép, tội hoạt động phỉ vì có nguy cơ bỏ lọt tội phạm và việc giữ lại các tội này còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Về việc bổ sung các tội danh mới có 125.222 ý kiến tham gia, trong đó: có 113.401 ý kiến đồng tình với việc bổ sung các tội danh này; có 11.821 ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ việc bổ sung một số tội danh, ví dụ như: tội rải đinh hoặc vật sắc, nhọn trên đường bộ. Vì quy định như vậy là chưa đầy đủ, ví dụ: hành vi đổ chất dầu nhớt, chất thải lỏng gây trơn trượt nguy hiểm, thiệt hại cho người và phương tiện tham gia giao thông (cũng tương tự như hành vi rải đinh, đặt vật sắc nhọn) nhưng lại không bị xét xử theo tội danh này; tội trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm...

Toàn bộ nội dung ý kiến tham gia đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân của các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và báo cáo đề nghị Bộ Tư pháp trình Chính phủ và Quốc hội xem xét ban hành.

PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
  • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
  • PS NTM GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
  • THÀNH PHỐ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NTM
  • Lào Cai 2 năm thực hiện chương trình OCOP
  • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 314
  • Hôm nay: 15,382
  • Trong tuần: 95,829
  • Tất cả: 66,987,519
Đăng nhập