Kế hoạch sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2015
Lượt xem: 9160
Thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của UBND tỉnh Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 84/TTg-ĐMDN ngày 19/1/2015. Ngày 16/3/2015, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước năm 2015.

Theo đó nội dung kế hoạch năm 2015 là tiếp tục bám sát việc thực hiện các phương án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt, gồm sắp xếp, đổi mới về ngành nghề kinh doanh, vốn  điều lệ; mô hình tổ chức; cơ cấu về sản xuất, kinh doanh; cơ cấu đầu tư, tài chính; quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên khác; cơ cấu quản trị doanh nghiệp… và thực hiện có hiệu quả các quy định, cơ chế, chính sách về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nhiệp và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp theo Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ đã được Chính phủ, Bộ ngành Trung ương ban hành và các văn bản chỉ đạo hiện hành, trong đó trọng tâm một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Đối với các doanh nghiệp nhà nước

Công ty TNHH MTV In Báo Lào Cai: Cổ phần hóa nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ. Thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp; tư vấn xây dựng phương án và bán cổ phần lần đầu. Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cổ phần hóa trong năm 2015. Trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa xong trước 4/2015. Thực hiện phương án cổ phần hóa Xong trước tháng 6/2015. Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần trước tháng 7/2015.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai: giữ nguyên Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước. Xây dựng phương án vốn điệu lệ và đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ công ty. Tiếp tục đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện, phần mềm và mở rộng văn phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn: Giữ nguyên Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước. Tiếp tục thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng với diện tích là 12.515,3ha. Giao khóa trồng rừng cho các hộ dân trong khu vực quy hoạch vùng nguyên liệu của công ty với diện tích 550ha với một số loài cây trồng chủ yếu như: Keo tai tượng, mỡ, quế. Phát triển vường ươm cây giống với sản lượng dự kiến năm 2015 là 2 triệu cây.  Đẩy mạnh công tác sản xuất giấy và chế biến gỗ rừng trồng.

Công ty TNHH MTV Chè Thanh Bình: Giữ nguyên Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước. Cơ cấu lại tổ chức bộ máy và sắp xếp tổ chức sản xuất theo quy định tại NGhị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. Tập trung hướng dẫ nhân dân duy trì diện tích đã được cấp chứng nhận sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGap nhằm nâng cao ý thức cho người trồng chè. Cung ứng vật tư, phân bón cho các hộ vay trả chậm 800 tấn NPK. Đảm bảo cung ứng đủ cây chè giống cho vùng dự án trồng mới 250ha đảm bảo kế hoạch tỉnh giao. Đầu tư mở rộng sản xuất lựa chọn các thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực chế biến chè để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè khô xuất khẩu với tổng giá trị dự kiến đạt 2,5 tỷ đồng. Đưa xưởng chế biến chè Cao Sơn vào hoạt động trong quý I/2015 và đầu tư xây dựng lại 03 trạm thu mua chè búp tươi dự kiến trị giá 400 triệu đồng/trạm.

Công ty TNHH MTV Chè Phong Hải: Giữ nguyên Công ty TNHH  MTV 100% vốn nhà nước. Trong thời gian tới phải đẩy mạnh quản lý vùng nguyên liệu hiện có, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, sản xuất chè đạt tiêu chuẩn VietGap. Thực hiện dự án trồng chè chất lượng cao tại huyện Bảo Thắng, dự kiến trong năm 2015 trồng mới 130 ha chè chất lượng cao. Hướng dẫn sản xuất thâm canh 797,5ha chè kinh doanh và 75,866ha chè kiến thiết cơ bản. Đầu tư nâng cấp thiết bị để chế biến sản phẩm chè chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm, Đưa sản phẩm chè nội tiêu đóng hộp như trà Ô long Kim tuyên, trà Kim tuyên Ải Nam, Trà Phan xi pang vào các siêu thị, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh. Tìm kiếm thêm một số bạn hàng mới để chọ lọc khách hàng nâng cao giá bán.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên: Giữ nguyên Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước. Tiếp tục thực hiện khoán quản lý bảo vệ rừng với diện tích 10.850ha, chăm sóc 496ha rừng. Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư trồng rừng nguyên liệu với qui mô trồng mới 1.600ha/năm trên đất công ty quản lý và đất trồng nhân dân quản lý. Xây dựng Trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao quy mô 3ha với công suất 5 triệu cây/năm tại xã Minh Tân với tổng mức đầu tư dự kiện là 2.250 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Khoáng sản Lào Cai: Cổ phần hóa nhà nước giữ duwois 50 % vốn điều lệ. Hoàn thiện việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai theo kế quẩ đấu giá. Đề xuất phương án rút vốn đầu tư tại Công ty TNHH  Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung đảm bảo tính khả thi cho cổ phần hóa công ty, sử dụng trự sở Xí nghiệp cơ khí cũ tại phường Phố Mới phục vụ sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư dây chuyên Fenspat tại Văn Bàn với công suất 300.000 tấn/ năm, thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp thủy điện Cốc San Hạ 1,4MW lên 3,2MW. Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đồng Lào Cai và Công ty Cổ Phần Phân lân lung chảy Lào Cai trong quý II năm 2015. Đồng thời hoàn thiện các thủ tục để Tổng Công ty thép Việt Nam góp vốn thay Công ty TNHH MTV khoáng sản Lào Cai theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 245/UBND-CT ngày 21/01/2015. Tổ chức thực hiện cổ phầm hóa , gồm: Thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng phương án và bán cổ phần lần đầu; phổ biến chủ trương chính sách về cổ phần hóa cho người lao đông; chuẩn bị hồ sơ tài liệu trong quý II/2015; Kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp trong quý III/2015; Hoàn tất phương án cổ phần hóa; tổ chức thực hiện phương án cổ phần hóa trong quý IV/2015; Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần trong quý I/2016 và lấy thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là 31/12/2014.

Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Lào Cai: Cổ phần hóa nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và hoàn tất việc chuyển Công ty TNHH MTV xây dựng cấp thoát nước Lào Cai thành công ty cổ phần. Quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Lào Cai như sau: Phổ biến chủ trương chính sách về cổ phần hóa cho người lao động; chuẩn bị hồ sơ tài liệu cổ phần hóa trước quý I/2015; Kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính, tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp xong trước tháng 6/2015; Xây dựng, trình và triển khai phương án cổ phần hóa trước tháng 8/2015 và thoàn thành tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần trước tháng 9/2015.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Lào Cai: Cổ phần hóa nhà nước giũ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần. Kiện toàn lại các phòng, ban, đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; tuyển dụng, đào tạo nhân lục cho việc vận hành Nhà máy xử lý rác thải; Nâng cao chất lượng dịch vụ, mổ rộng các dịch vụ công ich đến các địa bàn còn lại trong tỉnh. Thành lập mới đơn vị trực thuộc để quản lý và vận hành nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Lào Cai trong quý I/2015. Tiếp tục triển khai các dự án thi công, dự án mới: ga tập kết vận hành xe gom rác, đầu tư nhà máy xử lý rác thải thành phố Lào Cai; khu xứ lý rác thải nguy hại; mua sắm thiết bị, phương tiện sản xuất; trang thiết bị vườn ươm cây xanh và cải tạo trụ sở làm việc. Tổ chức thực hiện cổ phần hóa, gồm: Thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng phương án và bán cổ phần lần đầu; phổ biến chủ trương chính sách về cổ phần hóa cho người lao động; chuẩn bị hồ sơ tài liệu trong quý I/2015; Kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp trong quý II/2015; Hoàn tất phương án cổ phần hóa và tổ chức cổ phần hóa trong quý III/2015; Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần trong quý IV/2015. Lấy thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là 31/12/2014

Công ty TNHH MTV Quản lý và xây dựng đường bộ Lào Cai: Cổ phần hóa nhà nước giữ từ 75% tổng số cổ phần. Tiếp tục đầu tư mới trang thiết bị, xe máy thi công; xây dựng mới và sửa chữa nhà hạt quản lý đường bộ. Hoàn thiện và triển khai tiếp các hạng mục của Xưởng sản xuất thiết bị an toàn giao thông tại lô số 09 đường A4 Cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải. Quá trình cổ phần hóa như sau: Thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng phương án và bán cổ phần lần đầu, phổ biến chủ trương chính sách về cổ phần hóa cho người lao động và chuẩn bị hồ sơ tài liệu trong quý I/2015; Kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp trong quý II/2015; Hoàn tất phương án cổ phần hóa, tổ chức thực hiện phương án cổ phần hóa trong quý III/2015 và hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần trong quý IV/2015. Đồng thời lấy thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là 31/12/2014.

Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới Lào Cai: Cổ phần hóa nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ. Tiếp tục đầu tư mở thêm dây chuyền kiểm định, sửa chữa tổng thể dây chuyền, mua sắm lắp đặt thiết bị, vật tư, sửa chữa khu vực phụ trơ. Đề xuất 10.000m2  đất để thực hiện các dự án. Quá trình thực hiện cổ phần hóa như sau: Thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng phương án và bán cổ phần lần đầu, phổ biến chủ trương chính sách về cổ phần hóa cho người lao động và chuẩn bị hồ sơ tài liệu trong quý I/2015; Kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp trong quý II/2015; Hoàn tất phương án cổ phần hóa, tổ chức thực hiện phương án cổ phần hóa trong quý III/2015 và hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần trong quý IV/2015. Đồng thời lấy thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là 31/12/2014.

Cùng với đó yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện: xây dựng điều lệ, triển khai kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước năm 2015 theo kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 23/12/2014. Tổng hợp hồ sơ tài liệu gửi về Sở Tài chính, chủ động xây dựng chương trình hành động của đơn vị theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo tình hình thoái vốn định kỳ hàng tháng, tình hình hoạt động, tiến độ sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước hàng quý gửi về Ban Chỉ đạo. Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất khá theo chỉ đạo của UBND tỉnh và yêu cầu của các ngành chức năng.

Đối với các Ban chỉ đạo, các sở, ban, nghành

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đề xuất với UBND tỉnh thành lập mới Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa, thẩm định, trình UBND tỉnh lựa chọn tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa và bán cổ phần lần đầu, phê duyệt kế hoạch và lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp. Đề xuất với UBND tỉnh kiến nghị với Chính phủ cho giãn tiến độ cổ phần hóa với trường hợp của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch tỉnh Lào Cai do khó khăn trong công tác các định giá trị doanh nghiệp theo yêu cầu của UBND tỉnh, giãn tiến độ cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In báo Lào Cai. Theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các Ban chỉ đạo, DNNN triển khai thực hiện tái cơ cấu. Báo có tình hình tái cơ cấu DNNN tỉnh Lào Cai theo định kỳ.

Sơ Tài chính triển khai kế hoạch giám sát tài chính doanh nghiệp, cử chuyên viên tham gia xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện kiểm kê, phân loại tài sản một cách chính xác. Trình UBND tỉnh xem xét về phương án tăng vốn điều lệ. Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu. Hướng dẫn quy định chế độ quản lý tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; chế độ báo cáo và công khai tài chính của công ty.

Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động đội ngủ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đội ngũ lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp nhà nước theo quy định.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn giám sát đánh giá tình hình thực hiện chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng lao động tại doanh nghiệp. Hướng dẫn quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng của công ty, của Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện phương án tổng thể về sắp xếp, đổi mới và phát triển các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Đề xuất các giải pháp nhằm ổn định tình hình thu mua nguyên liệu.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp rà soát toàn bộ diện tích đất đai của nghiệp đang sử dung, triển khai thực hiện tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai tác và sử dụng tài nguyên tại doanh nghiệp nhà nước theo yêu cầu của UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh về phương án thuê khoảng 1.000m2  tại khu đô thị mới Lào Cai – Cam đường của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh doanh của công ty và quy hoạch của tỉnh.

Sở Xây dựng đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trong tháng 3/2015, thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch tỉnh Lào Cai và Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

Sở Công thương thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV khoáng sản tỉnh Lào Cai trong tháng 3/2015, thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cổ phần hóa và đôn đốc Công ty TNHH MTV Khoáng sản tỉnh Lào cai thực hiện thoái hóa vốn đã được góp ra ngoài doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vổ phần hóa.

Sở Giao thông vận tải thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai, Công ty TNHH MTV Quản lý và Xây dựng đường bộ Lào Cai trong thánh 3/2015, thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cổ phần hóa và đề xuất kiến nghị những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai.

Đối với các Ban chỉ đạo cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng doanh nghiệp nhà nước

Phối hợp với các cơ quan có chức năng đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đổi mới quản trị doanh nghiệp, đánh giá toàn diện các nội dung sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, họp các Ban chỉ đạo cổ phần hóa theo yêu cầu nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa theo yêu cầu.

Đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo, tổng hợp báo cáo theo yêu cầu gửi về sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 439
 • Hôm nay: 13,411
 • Trong tuần: 163,039
 • Tất cả: 66,695,331
Đăng nhập